• My Account
Login or Sign Up

Foundation Certificate

MADDE 1:VAKFIN ADI:
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Yardımlaşma Vakfı’dır

MADDE 2:VAKFIN MERKEZİ:
İstanbul ili Esenler ilçesinde olup adresi ise; Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi numara 20 Kat:1 No:7

MADDE 3: VAKFIN GAYESİ:
Ülkemizin; şanlı ecdadımızla olan bağlarını güçlendirmek, birlik beraberlik kardeşlik şuuru içerisinde ülkemize ve insanlara fayda sağlamak üzere gönüllü eğitimci ve hayırseverlerin bir araya gelerek, ecdadımızın geçmişte kurduğu külliye ve medrese kültürünü yeniden ihya edip gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında bu kültürü yaygınlaştırıp hem manevi ilimlerde hem de dünyevi ilimlerde sağlam, güvenilir, bilgili, şuurlu, adaletli, ceddini, vatanını, bayrağını, ülkesini seven terörden beri olan ehil gençler, gönül eri eğitimciler ve büyük alimler yetiştirmek, doğru kaynaklardan her türlü ilmi araştırmaları yapıp yaymak, destek olmak, teşvik etmek ve milli, manevi, ahlaki, ve örfi gelişimleri için her türlü destekte bulunmak, bu istikamette eğitim kurumları kurmak, eğitim gören kişilere maddi, manevi destek sağlayarak onları topluma faydalı bireyler haline getirmek. Ana okulu, orta öğretim, ve yüksek öğretim kurumları kurmak ve işletmek.

MADDE 4: VAKFIN FAALİYETLERİ:
Yasal mevzuata aykırı olmamak üzere;
a) Eğitim ve Kültür Faaliyetleri : Eğitim ve öğretimin fert ve toplum üzerindeki olumlu etkilerini gündemde tutmak, eğitim bilincinin oluşturulmasını sağlamak, dünyadaki ve ülkemizdeki eğitim uygulamalarını ve mevzuatı takip etmek, aile ve okul eğitimi, anne baba ve çocuk eğitimi konularında çalışmalarda bulunmak,cami, mescit, meşruta, aşevi, huzurevi, yurt gibi hayri müesseseleri inşa etmek bu amaçlarla faaliyet gösteren diğer gerçek ve tüzel kişilere yardımlarda bulunmak , İlmi konularda hazırlanmış eserleri neşretmek, kitap satış ve teşhir yerleri açmak, matbaalar tesis etmek, gazete, mecmua ve benzeri yayınları yapmak, ilmi konu ile ilgili araştırmalar, anketler yapmak, raporlar hazırlamak, istatistikler tutmak, eğitici, öğretici panel, seminer, konferans programları düzenlemek, tv,radyo programları ifa etme, film ve belgesel gösterimleri yapmak, el sanatları, hat, tezhip, oyma, nakış, ebru, şiir, edebiyat, web-grafik tasarımı ve benzeri alanlarda çalışmalar yapmak, yarışma, gösteri ve sergiler düzenlemek, yabancı dil, bilgisayar ve sair teknolojik, mesleki çalışmalarda bulunmak. Ayrıca özel eğitim kurumları ve özel üniversiteler kurmak yönetmek ve işletmek. Yasaların öngördüğü ölçülerde eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, kültürel, tarihi ve dini alanlarda tesisler kurmak, kurulmuş olanları desteklemek.
b) Ekonomik Faaliyetler : Dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelerle ilgili bilgilendirici çalışmalarda bulunmak, araştırmalar yapmak, raporlar ve istatistikler hazırlamak, meslek dalları ile ilgili araştırmalarda bulunmak, şehrin ekonomik potansiyelini analiz etmek ve potansiyelini arttırmanın yollarını araştırmak, kurum, kuruluş, sivil örgütlerle temaslarda bulunmak, Vakfa gelir elde etmek amacıyla işletmeler, şirketler kurmak, kurulmuşlara ortak olmak,konu ile ilgili seminer, konferans, paneller düzenlemek, kurslar ve atölyeler açmak,kermes gibi organizasyonlar yapmak.
c) Hukuksal Faaliyetler : Hukuk bilincinin toplum bireylerince anlaşılmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, iç hukuk ve uluslar arası hukuk, uluslar arası sözleşmeler alanındaki gelişme ve değişimleri takip etmek, bireysel ve toplumsal hak bilincinin oluşmasını sağlamak, tüketici bilincinin ve haklarının gelişmesini sağlamak, çocuk ve kadın haklarının, özürlü haklarının, iş ve çalışma hayatı ve mesleki hakların gözetilmesini sağlamak, hayvan hakları ihlallerini önlemek, çevre hak ve bilincinin gelişmesini ve yerleşmesini sağlamak. Konu ile ilgili üniversite, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle temaslarda bulunmak, alan ile ilgili yapılan çalışmalara katkı sağlamak, destekte bulunmak, seminer, konferans, panel, sempozyum vb etkinliklerde bulunmak, kurslar düzenlemek, çalışma birimleri oluşturmak.
d) Çevre ve Tabii Afetlerle İlgili Faaliyetler : Doğal çevre ve kentlilik bilincinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak, konu ile ilgili iç ve dış mevzuatı takip etmek, doğal hayatın korunmasını sağlayıcı projeler geliştirmek, Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, organik tarımın geliştirilmesi, bitki örtüsünün korunması, hava, deniz, kara canlılarının doğal yaşam alanlarının korunması, deprem ve diğer tabii afetlerle mücadeleye yönelik tedbirlerin alınması, tabii afetlerle mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi, ilgili ekip ve ekipmanların hazırlanmasının sağlanması, afet sonrası uygulamalar için hazırlıkların sağlanması, kamuoyu duyarlılığının geliştirilmesi gibi konularda çalışmalar yapmak, konu ile ilgili, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri, ilköğretim, lise ve üniversitelerle işbirliği içerisinde olmak.
e) Gençlik ve Spor Faaliyetleri : Gençliğin ve toplumun zararlı uğraş ve alışkanlıklardan arındırılmasını sağlamak, sporun insan bedeni ve toplum dinamizmi açısından, toplumdaki iletişimi, dayanışma ruhunu, yardımlaşma ve ekip çalışmasını sağlayıcı gücünü gündemde tutmak, rekabet duygusunun hazırlayacağı sinerji ortamını oluşturmak, toplumsal faydayı önceleyen, çalışkan, dinamik, ailesine ve çevresine faydalı, ahlaklı, dürüst, sorumluluk ve görev bilinci olan, ekip ruhuna inanmış, disiplinli bireyler yetiştirmek. Spor alanlarının yeterliliğini araştırmak, geliştirilmesini ve halkın geniş kullanımına olanaklı hale getirilmesinin sağlanması. Uyuşturucu, alkol, kumar ve sigara gibi her türlü bağımlılıkla mücadele etmek, İlköğretim ve lise dahil halkın her kesimine yönelik bilgilendirici ve uyarıcı etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek. Konu ile ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle temas ve dayanışma içerisinde olmak. Bu meyanda bedensel, ruhsal, ve zihinsel içerikli sportif yarışma, müsabaka, turnuvalar düzenlemek, panel, konferans, seminer, sempozyum, kurslar ve çeşitli etkinlikler de bulunmak, İzcilik, Spor ve gençlik kulüpleri açmak, yüzme, masa tenisi, basketbol, futbol, voleybol, dağcılık, dalgıçlık gibi her türlü spor dallarında etkinliklerde bulunmak.Yurt içinde ve yurt dışında izci ve gençlik kamplarına katılmak, geziler tertip etmek, piknik organizasyonları yapmak, yurt içinde ve yurt dışında tertip edilen gezilere, kurslara, kamplara katılmak. Spor dallarıyla ilgili ekip ve ekipmanlar temin etmek, spor alanları, kamp ve kurs alanları oluşturmak, her türlü donanım ve teçhizat, malzemeyi temin etmek, satın almak.
f) Sosyal Yardım ve Dayanışma Faaliyetleri : Ekonomik krizlerin ve milli gelir dağılımındaki dengesizliğin ve eğitim eksikliğinin, tabii afetlerin, savaşların ve benzeri olumsuzlukların getirmiş olduğu ekonomik yıkımların ve fakirliğin, fert ve toplum üzerindeki tahrip edici etkilerini araştırmak, raporlar hazırlamak, istatistikler hazırlamak. Tahribatı azaltmak, sosyal yardımlaşma ruhunu canlı tutacak konu ile ilgili bilgilendirici etkinliklerde bulunmak, barınma, ilaç, sağlık, gıda, giyim, ev eşyası, yakacak, eğitim, evlilik ( yetim, öksüz ve fakir insanlara ekonomik destek verip evlenmelerini sağlamak) gibi çeşitli konularda yardım kampanyaları düzenlemek, sokak çocuklarına, uyuşturucunun pençesinde bulunan gençlere yardım ve tedavi noktasında hizmet, hasta, yaşlı, engelli bireylerin sorunlarının ve ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili faaliyetlerde bulunmak. Hastane, huzurevi ve yoksul aile ziyaretlerinde bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında meydana gelebilecek doğal afetlerle ilgili yardım çalışmalarında bulunmak, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak. İlgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla irtibat kurmak, yapılan faaliyetleri desteklemek.
g) Sağlık Faaliyetleri : Toplumda sağlık bilincinin oluşturulması, fert, aile ve toplum sağlığının önemini vurgulayarak, ruh ve beden sağlığı gelişmiş fertlerden oluşan bir toplumun oluşumuna katkıda bulunmak. Ruh, beden ve toplum sağlığı ile ilgili bilgilendirici çalışmalarda bulunmak, sağlık taramaları yapmak, kan bağışı kampanyaları düzenlemek, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede bulunmak, mesleki hastalıklarla ilgili araştırma ve çalışmalarda bulunmak, , kişilerin ruhsal gelişimlerine katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemek, engelli bireylerin toplumsal yaşamla ve ferdi sorunlarıyla ilgili çözümler üretmek. Alan ile ilgili araştırmalarda bulunmak, rapor ve istatistikler hazırlamak. Bireyleri ilaç kullanımı hususunda bilgilendirmek, sporun, eğitimin, çevre şartlarının, teknolojik uygulamaların, mesleki çalışma ortamlarının, uyuşturucu gibi zararlı madde bağımlığının, dengesiz beslenmenin, kötü çalışma koşullarının ruh, beden ve toplum sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili bilgilendirici çalışmalarda bulunmak. Özellikle ülkemizde son yıllarda artan madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele edebilmek için çözüm oluşturacak projeler üretmek için çalışmak ve bu konuyla ilgili rehabilitasyon merkezleri kurmak. Sağlık ve sosyal yardım tesisleri kurmak ve işletmek, alan ile ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde olmak.
h) Turizm Faaliyetleri : Turizmin ülke ve şehir üzerindeki etkilerini araştırmak, yurt içinde ve yurt dışında konaklamalı ve günübirlik gezi, piknik, seyahat ve kamplar düzenlemek. Turistik ve tarihi, kültürel ve manevi doku envanterleri hazırlamak, kültür ve turizm varlıklarının korunmasını sağlamak, halkı bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak, alan ile ilgili mevzuat ve uygulamaları takip etmek, turizme zarar veren her türlü uygulamaları tespit etmek ve önlemek. İlgili kurum, kuruluş ve örgütlerle temas ve dayanışma içerisinde olmak. Gerektiğinde halkın faydasına olacak şekilde turizm faaliyetleri yapacak iktisadi işletmeler kurmak ve işletmek.

MADDE 5: VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Vakfın gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olma ve kullanmaya vakıflara ilişkin yasa ve hükümler uyarınca sahip oldukları malları satmaya devir,ferağ etmeye gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirini yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet satın alma ve diğer yollarla mal edinmeye ,taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyeten haklarını kabule,bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz mallarını rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceyi almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler,şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake ve bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk medeni kanununun 48.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk medeni kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

MADDE 6: Vakfın kuruluş mal varlığı;
kuruculardan Mehmet Salih Aydın tarafından 8-12 pafta 2196 parselde kayıtlı 73000 m2 Tarla cinsindeki taşınmazın 53000m2 sini teşkil eden bölüm vakfa bağışlanmıştır.Tarla Nakkaş Köyü Osman köprüsü mevkii Çatalca /İSTANBUL adresindeki arazidedir.

MADDE 7: VAKFIN ORGANLARI;
A)Mütevelli Heyeti
B)Yönetim Kurulu
C)Denetim Kurulu

MADDE 8:MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Mütevelli heyet, vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir: Mütevelli heyetin yetki ve görevleri şunlardır.
a) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yenilerini atamak.
b) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek
c) Denetim Kurulu üyelerini seçmek
d) Yönetim Kurul üyeleri tarafından hazırlanan faaliyet raporu , bilanço , gelir-gider hesaplarını incelemek ve Yönetim Kurulu’nu ibra etmek.
e) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini gerektiğinde işten el çektirmek.
f) Vakıf faaliyetlerinin amaçları gerçekleştirme noktasında yeterli olup olmadığını denetler, görülen eksiklikler için raporlar hazırlayıp , Yönetim Kurulu’na sunar ve gereğinin yapılmasını ister.
g) Vakıf çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunur.
h) Gerekli görülürse vakıf senedinde değişiklikler yapmak.
i) Vakfın mal varlığını artırıcı tedbirler alır , gayenin gerçekleşmesine yardımcı olur.
Mütevelli heyeti, Vakfın kurucularından oluşur. Mütevelli heyeti ilk toplantısını Vakfın tescilini takiben 30 gün içerisinde yapar, heyet içerisinde başkan seçilir.
Mütevelli heyet üyelerinin ölümü, istifa yada başka bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere mütevelli heyetinin teklifi ve mütevelli heyetinin seçimi ile atama yapılır. Vakıf yöneticileri mahkeme kararı olmaksızın görevlerinden uzaklaştırılamazlar. Mütevelli heyeti her yılın Mart ayında olağan toplantısını yapar.
Mütevelli heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. İkinci toplantıda toplantı nisabı üye tam sayısının üçte birinden az olamaz. Mütevelli karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde divan başkanının oyu iki oy sayılır.

MADDE 9:YÖNETİM KURULU
Vakfın kurucu üyeleri arasından ve dışarıdan çoğunluk oluşturmamak koşuluyla iki yıllığına seçilen beş asil ve üç yedek üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilecektir. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.
Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı,genel sekreter ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, mütevelli heyet tarafından yeni üye seçilir. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.Toplantıya katılamayacak üye başka bir üyeye vekalet verebilir.Yönetim kurulu toplantıları periyodik olarak ayda bir kez yapılır.
Toplantı yeter sayısı ( 3 ) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

MADDE 10:YÖNETİM KURULUNUN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Yönetim kurulu ,vakfın idare temsil ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
a)Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b)Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar.Bu bağlamda gerekli iç mevzuatı hazırlar.
c)Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d)Vakıf tüzel kişiliği adına,bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki,mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e)Görev,yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar,vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir gerektiğinde görevlerine son verir
f)Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g)İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h)Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i)Gerekli defterleri tutar, yıllık bütçeyi sorgular
j)Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapar.
k)İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

MADDE 11: VAKFIN TEMSİLİ:
Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu genel veya belli hal ve konularda belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçını yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya bir kaçını temsilci veya temsilciliklerini herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye mukavele hukuki belge veya senedi vakıf mal ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.Vakfa ait her türlü harcama belgeleri ve çekler yönetim kurulu başkanı ve muhasip tarafından müştereken imza edilir.Başkan veya muhasip üyenin bulunmadığı zamanlarda ödemeye ilişkin belge ve çeklerin kimler tarafından imzalanacağı yönetim kurulunca alınacak kararla belirlenir.

MADDE 12: DENETİM KURULU
Denetim kurulu mütevelli heyeti adına vakfın faaliyet ve organlarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluğu oluşturmamak üzere dışardan iki yıl için seçilecek 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.Herhangi bir sebeple ayrılan üye yerine yedek üye göreve çağrılır.Denetim kurulu,incelemelerini tüm defter,kayıt ve belgeler üzerinde yapar.Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor yönetim kurulu toplantısından en az 15 gün önce yönetim kuruluna verir.

MADDE 13: VAKFIN GELİRLERİ
Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a)Vakıf amacına uygun her türlü şartlı şartsız bağışlar ile yardımlar
b)Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler
c)İktisat işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler
d)Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler

MADDE 14 :VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
Vakfın brüt gelirinin en az 2/3 vakfın amaçlarına kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

MADDE 15 :RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulu veya vakıf kurucularının en az beşte birinin yazılı teklifi ile vakıf kurucularının en az 2/3 (üçte ikisinin) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

Madde 16 :ONURSAL ÜYELİK
Vakfa ve vakfın amaçlarına yaptığı ya da yapacağı hizmetler ve üstün katkılardan dolayı yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyetin oybirliği ile aldığı karar neticesinde belirli kişilere onursal üyelik payesi verilebilir. Mütevelli heyetin oy çokluğu kararı ile onursal üyelik sona erdirilebilir. Bu üyelerin oy hakları yoktur.

MADDE 17 :VAKFIN SONA ERMESİ
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mevcut tesislerin ad ve konumlarının aynen devam ettirilmesi koşulu ile yönetim kurulunun uygun göreceği benzer amaçlı bir vakfa, mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.
Vakfın sona ermesi, vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da vakfın amaç ve konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılır ise yönetim kurulunun 2/3 çoğunluğunun teklifi ve vakıf kurucularının 2/3 çoğunluğunun onayı ile vakfın dağıtılmasına karar verebilir.

MADDE 18: VAKFIN KURUCULARI-MÜTEVELLİ HEYETİ
Vakfın kurucularının adı soyadı aşağıda gösterilmiştir.
1-Mehmet Salih AYDIN
2-Mehmet AY
3-İlhan ZAFER
4-Coşkun ŞAHİN
5-Mecit ŞAHIN
6-Hıdır KARTAL
7-Adem SÜMER