• My Account
Login or Sign Up

Confidentiality Agreement

1. Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı

Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması, temel hak ve özgürlükler açısından önem taşımaktadır. Fatih Sultan Mehmet Vakfı sorumluluğu kapsamında kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde kullanımına önem vermektedir.

Fatih Sultan Mehmet Vakfı toplumun ahlakî, ilmî, fikrî seviyesini yükseltmek. Milletimizin tarihî ve kültürel mirasını korumak, geliştirmek, toplumun bireyleri arasında sevgi, saygı birlik ve beraberliği temin edici sohbetler, toplantılar tertip etmek. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen afet, savaş kıtlık ve olağan durumlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, aşevi kurma konut vesair hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak. İnsanların menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Vakfı bu çalışmalardaki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem vermektedir. Bu sorumluluğumuzun bilinci ve Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSU

Kanun uyarınca Fevziçakmak Mahallesi Atıialanı Caddesi No:20 Osmanlı İş Merkezi Kat:1/7 Esenler/İstanbul adresinde mukim Fatih Sultan Mehmet Vakfı, ‘Veri Sorumlusudur’.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Eğitim faaliyetlerinin yanında, afet bölgelerinde, savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde, yoksulluk olan ülke ve bölgelerde insani yardım faaliyetleriyle hizmet veren Fatih Sutan Mehmet Vakfı, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz.

Fatih Sultan Mehmet Vakfı tarafından,
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
• 5253 sayılı Dernekler Kanunu
• 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunu
• 4857 sayılı İş Kanunu
• 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
• 492 Sayılı Harçlar Kanunu
• 5187 Sayılı Basın Kanunu
• 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
• 5232 Sayılı Türk Ceza Kanunu
• 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
• 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
• 5809 Elektronik Haberleşme Kanunu
• 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
• 6102 Sayılı Ticaret Kanunu
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• 48107 sayılı Vergi Muafiyeti Statüsüne Uygunluk yazısı Hükümlerine uyum sağlamak ve;
• 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• 09.2008 tarihli Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
• Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak, amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, eğitim ve insani yardım faaliyetleri ile ilgili otoritelere ve ilgili bakanlıklara ve ortak faaliyet yürüttüğü aynı amaca sahip insani yardım derneklerine, proje ortaklarına dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; Fatih Sultan Mehmet Vakfı tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, mobil uygulama, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda;

İlgili Kişi Grubu Alınan Kişisel veri
Bağışçı

Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, doğum yılı, telefon numarası, e-posta, adres bilgileri, banka hesap bilgileri, log kayıtları

Gönüllü Ad-Soyad, Kimlik-ehliyet-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, kan grubu, banka hesap bilgileri, medeni durum, askerlik bilgileri, eğitim bilgisi, log kayıtları, vesikalık fotoğraf, adli sicil kaydı, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, sağlık bilgileri, sertifikalar, iş tecrübesi
İhtiyaç Sahibi Ad-Soyad, Kimlik-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, ana-baba adı, doğum yılı, doğum yeri, medeni durum, eğitim bilgisi, imza, adli sicil kaydı, telefon numarası, e-posta adresi, vesikalık fotoğraf, adres bilgileri, kan grubu, banka hesap bilgileri, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, sizin ve bakmak yükümlü olunan kişiler hakkında ailenizin nüfus kayıt bilgileri, aile durumunuza ilişkin bilgiler, sağlık bilgileri, adli veya idari makamlardan gelen kaydı gereken evrak
Tedarikçi Kurum Temsilcisi Ad-Soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, vergi numarası, imza, banka bilgileri
Ziyaretçi Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta, adres bilgileri, giriş-çıkış bilgileri, güvenlik kayıtları

yukarıdaki tabloda belirtilen özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Fatih Sultan Mehmet Vakfı ’in meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

5. VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na başvuruda bulunarak kişisel verilerinizin; 

• İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir, 

• Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, 

• Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir, 

• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir, 

• Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilirsiniz. 

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak Fatih Sultan Mehmet Vakfı’ na iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet Vakfı’ in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Kişisel Verileri Koruma Kurumunu ziyaret için www.kvkk.gov.tr

FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI